Personalhåndboken

Velkommen til People

Du er nå en viktig del av People grupperingen som i dag er Norges største nettverk av lokaleide rekrutteringsbyråer.

People har 37 lokaleide kontorer som alle er drevet av eiere og partnere som er erfarne og engasjerte og har sterk lokal forankring. People tilbyr rekruttering samt vikar- og konsulentformidling innen alle fagområder og stillingskategorier.

Innenfor People grupperingen er det flere hundre medarbeidere som jobber ute hos våre kunder. En stor andel av våre medarbeidere tilbys fast jobb hos kunden etter endt oppdrag. I tillegg rekrutteres det flere hundre personer hvert år direkte til våre kunder. Som medarbeider vil du bli prioritert dersom du skulle ønske å søke på stillinger innenfor People grupperingen.

Denne personalhåndboken er felles får alle våre lokaleide kontorer. I People Grupperingen blir du ansatt i ditt lokal kontor, og det er ditt lokale kontor som er din arbeidsgiver men for enkelhets del blir de benevnt som People i personalhåndboken. Personalhåndboken som et lite oppslagsverk for deg som er medarbeider, og samtidig ønsker vi å fortelle deg litt om oss og hva vi legger vekt på i vår gruppe.

Denne håndboken skal være til hjelp for deg og inneholde en rekke praktiske opplysninger som du vil ha nytte av i hverdagen. Opplysninger om lønnsforhold, feriepenger, sykelønn, forsikring, samt rettigheter og plikter for våre medarbeidere.

Takk for at du valgte People. Vi håper du vil trives hos oss og hos våre oppdragsgivere.

Personalhåndboken

Verdiene er det som gjør oss til oss.

Vår målsetting er å bli et naturlig førstevalg for både kunder og kandidater. Verdiene våre er et ledd i å nå denne målsettingen:

Folkelige
Alle skal føle seg velkommen hos oss. Vi skal opptre imøtekommende og bygge personlige relasjoner i alle prosesser.

Ærlige
Det er viktig for oss å opptre respektfult og med åpenhet. Vi er fleksible, gir tydelige råd og gode svar i relasjonene vi bygger. Vi finner løsninger kundene våre er fornøyd med.

Pålitelige og trygge
Hos oss møter du én dedikert rådgiver som jobber treffsikkert og strekker seg langt for hver unike person og prosess. Rådgiverne våre har høyt kunnskapsnivå og erfaring fra næringslivet, og sørger for tillit i kundeforholdet.

Driftige
Vi skal ha topp motiverte rådgivere som tar personlig eierskap til prosessene. Det gir best innsikt om hver enkelt kandidat og kundenes behov. Dette er vår drivkraft og gjør oss i stand til å levere treffsikre ansettelser.

Som ansatt er du vår viktigste ressurs. Du som ansatt er vår ambassadør.

Har vi gode ambassadører, får vi fornøyde kunder. Har vi fornøyde kunder, får vi et godt byrå. Et godt kvalitetsbyrå gir grunnlaget for ytterligere vekst og utvikling både for deg og firmaet.

En åpen kommunikasjon og et godt tillitsforhold er viktig. Ved å vise gjensidig respekt for hverandres behov vil vi komme langt.

Etter hvert kan du dra fordel av en god utviklet sosial bekjentskapskrets. Vi som jobber i staben ønsker å følge utviklingen din ute hos våre kunder, både ved besøk og telefonkontakt for å forsikre oss om at dine forventninger er oppfylt eller om du trenger flere utfordrende oppgaver. Trivsel og en god kjemi er viktig på arbeidsplasser, vær oppmerksom på din rolle som ansatt og disponer din tid med fornuft.

Det er derfor viktig at du bruker oss!

Ingen spørsmål eller forslag er irrelevante. Derfor er det også ditt ansvar å følge opp vedrørende spørsmål/forslag som angår både arbeid og fritidsaktiviteter.

Taushetsplikt
Som medarbeider i People har du taushetsplikt om så vel People, som våre kunders forretnings- og driftsforhold. Brudd på taushetsplikten kan få alvorlige konsekvenser både for deg og People. For å være på den sikre siden bør du oppfatte alle opplysninger du får i forbindelse med oppdrag som konfidensielle, og ikke snakke med utenforstående om forhold hos kunden eller i People. Ved å signere på Arbeidsavtalen signerer du samtidig på taushetserklæring for People (arbeidsavtalen har eget avsnitt for taushetsplikt). Vi har også noen kunder som ønsker at du signerer på deres taushetserklæring i tillegg.

 

Arbeidsavtale
Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er People som er din arbeidsgiver, og at det er People som er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, samt at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Arbeidsavtalen suppleres med en oppdragsbekreftelse for hvert nye oppdrag. Ved forlengelse av oppdrag, mottar du en ny oppdragsbekreftelse.

 

Tilbud om oppdrag
Takker du ja til oppdrag, forplikter du deg til å arbeide hos kunden i den tiden som er avtalt, så sant du ikke blir syk eller må være borte fra arbeid av andre grunner.

Fravær må umiddelbart meldes til kunden og din konsulent i People.

Ved avtalt oppdrags utløp vil vi jobbe for å finne andre oppdrag til deg i henhold til arbeidsavtalen du har inngått med oss. Det er derfor viktig at du til enhver tid oppdaterer din tilgjengelighet for oss i webportalen og holder tett dialog med din kontaktperson i People.

 

Oppdragsinformasjon
Vi gir deg all den informasjon du trenger om oppdraget; arbeidstid, adresse og veibeskrivelse, hvem du skal rapportere til og en beskrivelse av arbeidet du skal utføre.  Alt du trenger å tenke på er å gjøre en god jobb!

Vi gjør oppmerksom på at du i det daglige arbeidet vil være underlagt den enkelte oppdragsgivers styring og kontroll, herunder gjeldende retningslinjer hos oppdragsgiver.

 

Oppfølging
I løpet av de første dagene du er ute i oppdrag vil vi ta kontakt med deg for å høre hvordan arbeidet går og hvordan du trives. Videre holder vi fortløpende kontakt både med deg og kunden under oppdragets varighet. Det er imidlertid viktig at du også holder oss oppdatert. Husk at det er People som er din arbeidsgiver, og skulle du ha konkrete spørsmål eller problemstillinger er vi her for å hjelpe deg.

For oss er det viktig at du trives i oppdraget ditt. Vi evaluerer alle oppdrag underveis og ved avslutning av hvert oppdrag. Denne oppfølgingen gir oss også et bilde av kundens oppfatning av hvordan oppdraget er utført.

 

Endringer i oppdrag
Dersom kunden gir deg beskjed om at ditt oppdrag blir kortere eller lengre enn opprinnelig avtalt, ta kontakt med din konsulent/kontaktperson i People så raskt som mulig. Normalt vil du få all slik informasjon via People.

Hvis du ønsker en fast stilling fremfor vikariater, ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg så godt vi kan.

Det kan også hende at kunden tilbyr deg fast stilling. Da er det viktig at du raskt tar kontakt med oss for behandling av saken.

 

Gi beskjed
Er du forhindret fra å møte på jobb uansett årsak, er det viktig at du gir beskjed på telefon (ikke sms) til din overordnede hos oppdragsgiver og til din kontaktperson i People så raskt som overhodet mulig og før arbeidsdagens start. Oppstår det problemer av noe slag på arbeidsplassen, kontakt din konsulent i People. Ikke ta opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold hos oppdragsgiver på egen hånd. Det er vi som er din arbeidsgiver. Slike forhold skal derfor tas opp med din konsulent/kontaktperson i People.

For at vi skal kunne holde kontakt med deg, er det viktig at du gir oss beskjed om endring av adresse, telefonnummer og evt. epost.

I det enkelte oppdrag skal du være omfattet av kundens vilkår for tilsvarende stilling når det gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder og nattarbeid.

Ellers gjelder følgende: Den daglige og ukentlige arbeidstiden følger av arbeidsavtale og oppdragsbekreftelsen for det konkrete oppdraget. Dersom ikke annet gjelder hos innleieren i det enkelte oppdrag er du forpliktet til å utføre overtidsarbeid og/eller merarbeid etter arbeidsmiljølovens regler.

Dersom innleier i oppdragsperioden holder virksomheten stengt eller av andre årsaker holder stengt, hele dager eller deler av dager, er dette å anse som en del av oppdragsgivers arbeidstid, som det derfor ikke betales lønn for.

Dersom innleier ved slik stengning likevel betaler lønn (ikke feriepenger) til sine egne ansatte i samme stilling som du er i, skal du etter likebehandlingsreglene ha tilsvarende lønn. Hvis innleier i slike tilfeller ikke betaler lønn til egne ansatte, har heller ikke du krav på lønn for tiden under slik stengning.

Arbeidstiden din står oppført i oppdragsbekreftelsen din. Du som arbeidstaker plikter å følge innleier sin arbeidstid. 

Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Denne godtgjørelsen står oppført i oppdragsbekreftelsen din. 

Lengden på overtid skal i henhold til arbeidsmiljøloven ikke overstige: 

 • 10 timer i løpet av 7 dager 
 • 25 timer i løpet av 4 uker 
 • 200 timer i løpet av 52 uker 

Total arbeidstid inkludert overtid kan ikke overstige 13 timer pr. 24 timer. 

Skatteopplysninger vil bli hentet elektronisk for alle medarbeidere med gyldig fødselsnummer. 

NB: Medarbeidere uten norsk fødselsnummer, men som har et D-nummer må søke om nytt skattekort hvert år. Dette vil ikke bli hentet automatisk. 

Bevegelige helligdager

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet av innleiers regler for fridager på og i tilknytning til bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt godtgjøring i denne sammenheng.

 

Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai)

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet av innleiers regler for offentlige høytidsdager.

Dersom ansatte hos innleier ikke har betalt for slike dager kan du allikevel ha krav på lønn for offentlige høytidsdager som faller på en dag du normalt skulle vært i arbeid:

Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid.

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet av innleiers regler for rett til lønn for offentlige høytidsdager.

Fravær på grunn av sykdom eller forhåndsavtalt ferie når du er i oppdrag fratar deg ikke retten til betaling for høytids- og helligdager.

For medarbeidere omfattet av tariffavtale gjelder egne regler.

Lønnen din i oppdraget vil bestemmes av innleier på bakgrunn av dennes regler for avlønning og bekreftes av den enkelte oppdragsbekreftelse. For perioder mellom oppdrag gjelder reglene presisert i din arbeidsavtale. 

I avtalte oppdragsperioder skal du ha samme tilgang til felles goder og tjenester (fysiske fasiliteter som for eksempel kantine og treningsrom) hos innleieren som innleierens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. 

Vi utbetaler lønn den 15 i hver måned, med bakgrunn i innleverte timelister. 

Du mottar ikke lønn før vi har ditt fødselsnummer hos oss. Husk å oppgi kontonummer til din konsulent. Det er viktig at du er nøye med disse opplysningene slik at du får utbetalt lønn til riktig tid og til riktig konto. 

Timelisten danner grunnlag for beregning av din lønn og vår faktura til kunden. Det er derfor viktig at den er korrekt utfylt og sendt inn. Timeliste skal sendes inn fortløpende av hensyn til våre kunder som blir fakturert etter innsendte timelister.

Logg inn for timeregistrering 

Timelisten må være mottatt innen kl. 21.00 hver søndag.

Husk også alltid å ha oppdatert e-post-adresse ifm. utsendelse av lønnsslipp.
Mottar vi timelisten etter fristen satt over (mandag kl. 12.00) må du vente til neste lønningsdag før lønn utbetales.

Foreldrepermisjon
Det følger av folketrygdloven at både mor og far kan opptjene rett til foreldrepenger ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks – 6 – av de siste ti – 10 – månedene før uttaket av foreldrepenger starter. Foreldrepenger – både til mor og far – betales av NAV i henhold til gjeldende regler, og de til enhver tid gjeldende inntektsbegrensninger. Ta kontakt med NAV for flere opplysninger.

Velferdspermisjon
People gir inntil 1 dag fri med lønn, etter avtale med din konsulent ved:

 • Dødsfall/begravelse i nærmeste familie. Med nærmeste familie menes barn, ektefelle, søsken, foreldre og besteforeldre. Registrert samboer/partner likestilles med ektefelle.
 • Inngåelse av ekteskap/partnerskap.
 • Ektefelle/partner/samboer føder.

Annen permisjon
Fri for å følge barn de første dagene på skolen eller barnehagen er ikke en lovbestemt rett, men kan være regulert i tariffavtale/lokalt permisjonsreglement. I People kan det gis fri uten lønn ifm dette, etter at det er avtalt med kunden og din konsulent i People.

Lege/tannlege
Har du arbeidet i People minst 300 timer de siste 12 måneder, kan du etter avtale og mot dokumentasjon få fri uten trekk i lønn inntil 12 timer pr. kalenderår. Dette gjelder når slike besøk ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

Svangerskapskontroll
Gravide arbeidstakere har rett til fri med lønn ved svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

For medarbeidere omfattet av tariffavtale gjelder egne regler.

Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven, eventuelt tariffavtale.

Avtale om tidspunkt for ferie må drøftes med din ansvarlige konsulent hos Arbeidsgiver. Merk at det er arbeidsgiver som har styringsrett for endelig fastsettelse av ferie ved uenighet, jf. ferieloven § 6 nr 1 første ledd.

I avtalte oppdragsperioder er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som du ville hatt som direkte ansatt i tilsvarende stilling hos innleier dersom disse er bedre enn reglene i ferieloven.

Som medarbeider i People har du krav på minst 25 virkedager ferie pr kalenderår. Hverdager inkludert lørdag er virkedager. Du har altså krav på fire uker og en dag ferie pr kalenderår. Dersom du har fylt 60 år har du rett til en ekstra ferieuke.

 

Feriepenger
Feriepenger tjenes opp i året før ferien tas ut. Retten til feriepenger fra People avhenger av om du har hatt arbeidsinntekt hos People i opptjeningsåret (året før ferieåret).
Feriepengesatsen i hvert oppdrag følger av innleiers regler (12 % eller 10,2 %/12,5 % eller 14,3 % hvis du er over 60 år), og utbetales normalt i slutten av juni.

Dersom du er bundet av tariffavtale som gir rett til fem ukers ferie, er den ordinære satsen 12 %. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 %. Den femte ferieuken og den forhøyede satsen er imidlertid en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og ikke en del av ferieloven.

Slutter du i People utbetales opptjente feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling i henhold til ferielovens § 11 tredje ledd. Det trekkes skatt (ordinær inntektsskatt) av feriepenger som utbetales i opptjeningsåret (det året de er opptjent).

For medarbeidere omfattet av tariffavtale gjelder egne regler.

Dersom du blir syk og av den grunn må være borte fra arbeid, skal du gi beskjed til People så tidlig som overhodet mulig, og senest innen arbeidets start første fraværsdag. Eks.: Begynner du på jobb kl 08.00, må du gi beskjed så tidlig som mulig og senest før kl. 08.00. Ved sykefravær plikter People som regel å finne en erstatter til kunden. For at kunden ikke skal bli skadelidende er det viktig at du så snart som mulig gir oss beskjed om at du er syk, og hvor lenge du antar at sykdommen vil vare. Ved fravær ut over én dag må du ringe din konsulent daglig hvis du på grunn av sykdom fortsatt ikke kan møte på jobb.

 

Sykmelding
Blir du syk etter dine første 4 uker som medarbeider i People, men før det har gått to måneder, må du levere sykmelding fra lege for å være berettiget til lønn under sykefraværet. Sykmelding må du sende People umiddelbart. Din rett til sykepenger bortfaller dersom sykmelding ikke er sendt til People innen 14 dager etter første fraværsdag, jfr. folketrygdlovens § 8-18.

 

Egenmelding
Du har rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært ansatt i People i 2 – to – måneder før fraværet. Egenmeldingsskjema skal fylles ut og sendes til People første dag etter sykefraværet og senest innen 14 dager. Hvis egenmelding ikke leveres, har du ikke krav på lønn i forbindelse med sykefraværet. Sykefravær som varer mer enn tre dager må dokumenteres med sykmelding fra lege.

Du kan kun bruke egenmelding for hele dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobben midt på dagen kan ikke egenmelding benyttes.

Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager i løpet av en 16-dagers periode, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn inntil 4 – fire – ganger i løpet av en 12 måneders periode totalt, uansett antall oppdragsgivere. Har du brukt egenmelding fire ganger ila en 12 måneders periode, kan People frata deg retten til å dokumentere sykefravær gjennom egenmelding for seks måneder regnet fra den dag du får beskjed. People er pålagt å foreta en ny vurdering når det har gått seks måneder, jfr. folketrygdlovens § 8-27 tredje ledd.

Egenmeldingsskjema finner du på din ansatt portal.

 

Sykepenger
Du må ha vært ansatt i minst 4 uker hos People for å være berettiget til sykepenger. Når du har rett til sykepenger betaler People de første 16 kalenderdagene (arbeidsgiverperioden). Ved sykefravær ut over 16 kalenderdager sender People inntektsopplysninger til NAV.

Dersom du har krav på det, vil sykepenger utbetales fra og med den dagen du har meldt fraværet til People. Sykepenger ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for. Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet, jfr folketrygdloven § 8-19 andre ledd.

Går det mer enn 14 dager mellom oppdrag (bortsett fra ved avtalt avvikling av ferie) må du opparbeide nye 4 uker (ved sykmelding fra lege) og 2 måneder (ved egenmelding) forå få rett til sykepenger jfr. folketrygdloven § 8-15.

Utbetaling av sykepenger (egenmelding og sykmelding) følger samme tidsfrister som gjelder for timelister.

 

Barns eller barnepassers sykdom
For å få lønn fra People under barns eller barnepassers sykdom, må du ha vært ansatt i minst 4 uker. Meldeplikten til People er den samme som ved egen sykdom.

Egenmelding gjelder til og med det årete barnet fyller 12 år. Aldersgrensen er 18 år for barn som lider av en kronisk sykdom eller funksjonshemming. Arbeidstaker med omsorg for ett eller to barn har rett til sykelønn for inntil 10 dager hvert kalenderår, 20 dager for enslige forsørgere. Har du ansvar for tre eller flere barn økes retten til fravær med sykelønn til 15 dager, 30 dager for enslige forsørgere.

Dersom du må gå hjem fra arbeidet på grunn av barns eller barnepassers sykdom likestilles deler av dag med en hel stønadsdag, og du vil i henhold til folketrygdlovens bestemmelser ha rett til sykepenger for resten av dagen.

En arbeidstaker som er borte fra arbeidet pga. nødvendig tilsyn med sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager uten erklæring fra lege. Fra og med 4. fraværsdag må du fremlegge erklæring fra lege som dokumenterer barnets sykdom.

Antall dager pr. år gjelder sammenlagt, uansett antall oppdragsgivere du måtte ha i perioden.

Skjema for egenmelding ved sykt barn finner du på ansatt portal.

People har som overordnet målsetting at ingen medarbeidere skal bli syke eller skadet som følge av sitt arbeid for oss. Som ansatt i People har du ansvar for å medvirke aktivt til og støtte opp om våre mål og rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Samtidig skal du rette deg etter oppdragsgivers HMS-rutiner og de instrukser som gjelder for dine arbeidsoppgaver på arbeidsplassen. 

Du har ansvar og plikt til å melde fra om forhold som har betydning for HMS, både til oppdragsgiver og til People. Slike meldinger kan du gi til din rådgiver.

 

Melding om alvorlige hendelser 

Alvorlige hendelser der du eller andre tilknyttet People er involvert, skal alltid meldes umiddelbart til din rådgiver som vil håndtere dette videre. 

Dette gjelder spesielt: 

 • Arbeidsulykker og andre hendelser som medfører dødsfall eller alvorlig skade 
 • Arbeidsforhold som medfører fare for liv og helse 
 • Alvorlige materielle skader 

Andre viktige telefonnummer: 

 • Ambulanse 113 
 • Brannvesen 110 
 • Politi 112 
 • Giftinformasjonen 22 59 13 00 

I tillegg må du snarest gi beskjed til din nærmeste leder hos oppdragsgiver.

 

Varsling av kritikkverdige forhold 

Alle ansatte i People kan og bør varsle om kritikkverdige forhold som brudd på lovverk, interne retningslinjer eller etiske normer. 

Vi oppfordrer til å varsle om kritikkverdige forhold, da dette gir oss mulighet til å ta tak i det, men du har normalt sett ikke plikt til å varsle. Du har imidlertid plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. 

Eksempler på hva det kan varsles om: 

 • Feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse 
 • Mobbing (trakassering) og diskriminering på arbeidsplassen 
 • Korrupsjon og maktmisbruk 
 • Underslag 
 • Brudd på taushetsplikt 

 

Ansvar, organisering og opplæring 

Som innleid medarbeider er du underlagt oppdragsgivers instruksmyndighet og kontroll, og skal følge sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og den arbeidstid som gjelder hos oppdragsgiveren. 

 

Innleier sitt ansvar 

Innleier er hovedbedrift og ansvarlig for samordning av HMS-arbeid. Det innebærer at de er ansvarlig for at forholdene på arbeidsplassen er i overenstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser, og skal lede og følge deg opp i ditt daglige arbeid. 

Du skal få informasjon og opplæring om sikkerhetsinstrukser, arbeidsreglement og andre HMS-rutiner, slik at du ikke utsettes for farer eller uheldige belastninger i arbeidet. Innleier skal også inkludere deg i sin vernetjeneste og gi deg informasjon om hvem som er ditt lokale verneombud på arbeidsplassen. 

Innleier er ansvarlig for at du får nødvendig opplæring på det arbeidsutstyret du skal bruke på arbeidsplassen, samt å gi deg informasjon og opplæring om risikovurderinger og nødvendige vernetiltak for de arbeidsoperasjoner du blir satt til å utføre. Innleier skal også sørge for at din arbeidstid er i samsvar med arbeidsmiljøloven.

 

People sitt ansvar 

People er medansvarlig for at arbeidsmiljøet du jobber i er forsvarlig. Det daglige ansvaret for dette ligger hos din rådgiver. Dersom du er i tvil om at sikkerheten eller andre vesentlige forhold ved arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din er i henhold til gjeldende regler, må du snarest gi beskjed til din lokale konsulent.

 

Ditt ansvar

Som medarbeider har du plikt til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen, og aktivt bidra til gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

 

Forbud mot rusmidler 

Det aksepteres ikke at medarbeidere i People møter på arbeid påvirket av alkohol eller andre typer rusmidler eller bruker slike midler i arbeidstiden. Bruk av medikamenter som vil kunne påvirke ditt arbeid skal være avklart med behandlende lege. Overtredelse av dette forbudet vil kunne få konsekvenser for arbeidsforholdet. 

For noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det gjelder stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne om liv eller helse. Ta kontakt med din oppdragsansvarlige konsulent dersom du har spørsmål til dette. 

Yrkesskadeforsikring
Alle ansatte i People er tilsluttet vår Yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter yrkesskade eller yrkessykdom påført under utførelsen av oppdrag (i arbeid), på arbeidsplassen, i arbeidstiden. Alle yrkesskader må meldes til People. Yrkesskader rapporteres på eget RTV-skjema som skal finnes på alle arbeidsplasser. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade (ulykke på arbeidsplassen) dekkes fra dag 1 i ansettelsesforhold.

Alle utlegg i forbindelse med yrkesskade refunderes av NAV etter lov om yrkesskade. Medarbeideren må selv søke sitt lokale NAV-kontor om refusjon, når skaden er godkjent som yrkesskade. NAV godkjenner her kun originale kvitteringer.

 

Pensjonsforsikring
Som medarbeider i People blir du innmeldt i Peoples pensjonsordning (OTP – Obligatorisk Tjenestepensjon) iht. de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer. Mer informasjon kan du få ved å kontakte din konsulent i People.

 

Reiseregning/kost og losji
I henhold til likebehandlingsprinsippet vil du få dekket de samme utgiftene ifm. reise som andre direkte ansatte hos kunden. Likebehandlingen gjelder først fra det tidspunktet du kommer til kunden og begynner å jobbe der.

Skulle du få et oppdrag som innebærer overnatting, reiser du etter regning. Det vil si at People betaler de faktiske utgiftene i forbindelse med oppholdet. Du legger ut av egne penger og må ta vare på alle kvitteringer for de utleggene du har som dokumentasjon ifm. reiseregningen. Snakk med din konsulent om rutinene for reiseregning.

For medarbeidere omfattet av tariffavtale kan egne regler gjelde.

Ønsker du å slutte, må du ta kontakt med oss snarest. En oppsigelse må alltid skje skriftlig – e-post er godkjent men sms er ikke godt nok.

Er du i oppdrag gjelder den gjensidige oppsigelsestiden som er avtalt i din ansettelseskontrakt. Flytter du ut av området, ikke glem at vi har kontor over hele Norge. Vi setter deg gjerne i kontakt med det kontoret som er nærmest ditt nye bosted.

 

Husk, du er alltid velkommen tilbake til People!